Brentesrenar

Brentesrenar - Invallade åkrar

Denna typ av åkrar är vida äldre än de högryggade åkrarna och kan ha funnits redan på stenåldern. Ingen socken i Skåne kan i jordbrukshänseende påvisa anor så långt tillbaka i tiden som Långaröds socken.

Det som är kvar idag är tre vallar, så kallade "Brentesrenar" med två smalåkrar emellan.

Dessa invallade åkrar är ett bevis på en forntida form av jordbruk och m an menar, från vetenskapligt håll, att de härstammar från stenåldern.

Platsen är utmärkt som fornminne.